ความเป็นมา

     มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากท่านอาจารย์จรูญ จันทร์เครือ อาจารย์รุ่นแรกที่บุกเบิกงานของคณะศึกษาศาสตร์และอดีตผู้อำนวยการสาธิตคนแรก โดยท่านได้ปรารภกับลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เมื่อครั้งที่อาจารย์ลาออกจากราชการในปี พ.ศ 2538 ว่าศิษย์เก่ารุ่นแรกน่าจะเป็นแกนนำที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ โดยให้ประสานงานกับศิษย์เก่ารุ่นน้องๆระดมจัดหาทุนจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ โดยท่านได้มอบเงินประเดิมจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และมอบหมายให้ รศ.ประหยัด สายวิเชียร ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่น 1 เป็นผู้ประสานงาน ดำเนินการเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ระดมทุนก่อตั้งเป็นกองทุนศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

     จากกองทุนศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนามาเป็นมูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ โดยการระดมจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสมทบกองทุนนี้ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ร่วมบริจาค รวบรวมเงินได้จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิและได้มีการประกาศของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดให้เป็นมูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


คณะกรรมการชุดก่อตั้งมูลนิธิฯ ประกอบด้วย


  • รองศาสตราจารย์ประหยัด สายวิเชียร ประธาน ฯ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุต สุพรรณชาติ รองประธานฯ
  • รองศาสตราจารย์กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์ กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกานดา ตปนียางกูร กรรมการ
  • อาจารย์ ดร. อัญชลี ตนานนท์ กรรมการ
  • นางสาววราภรณ์ สิทธิวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก
  • อาจารย์อรุณี เมืองศรี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา แสงสิน กรรมการและเลขาฯ
  • นางนฤมล ศศิธร กรรมการและผู้ช่วยเลขา