คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

ที่ปรึกษา

อ.ประคอง สุวรรณภา
อ.ประคอง สุวรรณภา

ที่ปรึกษา

รศ.ประหยัด สายวิเชียร
รศ.ประหยัด สายวิเชียร

ที่ปรึกษา

อ.ดร.อัญชลี ตนานนท์
อ.ดร.อัญชลี ตนานนท์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุกานดา ตปนียางกูร
ผศ.ดร.สุกานดา ตปนียางกูร

ที่ปรึกษา

อ.พัชนี เกียนวัฒนา
อ.พัชนี เกียนวัฒนา

ที่ปรึกษา

อ.รัตน์ ปาละพงศ์
อ.รัตน์ ปาละพงศ์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

รศ.ดรุณ หาญตระกูล
รศ.ดรุณ หาญตระกูล

ประธานกรรมการ

มล. นิศามณี ผลธัญญา
มล. นิศามณี ผลธัญญา

รองประธานกรรมการมูลนิธิ

อ.สมพงษ์ ตันติวรวิทย์
อ.สมพงษ์ ตันติวรวิทย์

กรรมการฝ่ายหาเงินรายได้

อ.พงษ์ธาดา สุภาแสน
อ.พงษ์ธาดา สุภาแสน

กรรมการฝ่ายหาเงินรายได้

อ.วรทัศน์ บุญโคตร
อ.วรทัศน์ บุญโคตร

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

รศ. วิไลพร ธนสุวรรณ
รศ. วิไลพร ธนสุวรรณ

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

อ.อภิญญา เจตนเสน
อ.อภิญญา เจตนเสน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์
นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์

กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายดนุนันท์ คำปัน
นายดนุนันท์ คำปัน

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวอนงค์ ปันทะโชติ
นางสาวอนงค์ ปันทะโชติ

กรรมการและเลขานุการ